Табличний процесор Excel. Загальні відомості. Вікно Excel. Введення і редагування даних. Робота з діапазонами

Зміст лекції: вікно табличного генератора Excel, рядки і колонки таблиці.

Створення, відкриття і збереження файлів. Введення і редагування даних. Виділення і редагування діапазонів клітинок.

Форматування клітинок і діапазонів: форматування шрифту, чисел, вирівнювання даних в клітинках, розміри колонок і рядків.

 

Часто при обробці даних виникає необхідність зображувати їх у вигляді таблиць. При проведенні розрахунків над даними, що представлені в табличній формі, використовують спеціальні програми - табличні процесори.

Електронна таблиця створюється в пам'яті комп'ютера, її можна переглядати, змінювати, зберігати на диску, друкувати на принтері. На екрані монітора електронна таблиця виглядає як прямокутна матриця, що складається з рядків та колонок, на перехрещенні яких утворюються клітинки - чарунки таблиці. Кожна колонка та рядок мають ім'я (ідентифікатор), тому кожна чарунка може бути визначена однозначно. В чарунки поміщують числа, математичні формули і тексти. Табличний процесор Excel дозволяє працювати з електронною таблицею і є сучасним засобом для її обробки.

Електронні таблиці призначені для збереження й обробки інформації, представленої в табличній формі. А також для:

- проведення різних обчислень з використанням могутнього апарату функцій і форімул;

  • дослідження впливу різних факторів на дані;
  •  рішення задач оптимізації;
  • отримання вибірки даних, що задовольняють певним критеріям;
  • побудова графіків і діаграм;
  • статистичний аналіз даних.

Стовпці - вертикально розташовані смути, ідентифіковані буквами латинського алфавіту (А, В, С, ..., Z) або комбінаціями з двох латинських букв (АВ, АС,..., IV), що знаходяться у верхній частині таблиці.

Рядки - горизонтально розташовані смуги, ідентифіковані числами (1,2, 3...), що знаходяться у крайній лівій частині таблиці.

Чарунка - місце перетину стовпця і рядка, яке має вигляд прямокутника. Кожна чарунка має свою унікальну адресу, що складається з імені стовпця і номера рядка. Наприклад, А12, Р43 і т. д. В ЕТ можна працювати як з окремими чарунками, так і з групами , що утворюють блок чарунок. При записуванні блока чарунок імена чарунок розділяються двокрапкою, наприклад, A1:D6.

Електронна таблиця складається з аркушів. Лист (аркуш) - розлініяне робоче поле на якому розташована сконструйована електронна таблиця (дані, формули, результати обліку, діаграми і т. п.). Електронні таблиці можуть містити кілька робочих аркушів, що поєднуються в один файл і називаються робочою книгою. У Excel можна вводити такі типи даних: текстові, числові значення, значення дат і часу, формули.

Текст - це будь-яка послідовність символів. Дані текстового типу використовуються для заголовків таблиць, заголовків рядків і стовпців, зроблених в ЕТ таблиць, коментарів і т. п.

Число - це числова константа (цілі, десяткові числа, додатні та • від'ємні). .

Формула - це вираз, що складається з числових величин, імен кліток, функцій (вбудованих в Excel), об'єднаних знаками арифметичних та логічних операцій. Всі формули починаються зі знака «дорівнює» (=).

Функції - це запрограмовані формули, що дозволяють проводити розрахунки, які часто зустрічаються у послідовності обчислень.

Дата - це тип даних (календарна дата), які можуть бути представлені в різних форматах і з якими можна виконувати різні арифметичні та логічні операції.

Усі формули в Excel починаються символом «=». У формулах можна використовувати такі операції: додавання «+», віднімання «-», множення «*», ділення «/», піднесення до степеня «^». Операндами можуть бути числа, адреса чарунок, функції Excel або заголовки стовпців (рядків) таблиці. Для зміни стандартного порядку виконання операцій застосовують круглі дужки.

В Excel включено чотири види операторів, що виконуються у формулах: арифметичні, текстові, оператори порівняння й адресні оператори.

Арифметичні оператори використовуються для виконання основних математичних обчислень над числами. Результатом арифметичної операції є число.

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох чисел. Результатом виконання операції порівняння є логічне значення Істина або Хибність.

Двокрапка, використовується для позначення діапазону, називається оператором діапазону і належить до адресних операторів. Крапка з комою називається оператором об'єднання. Він поєднує не менше двох посилань на клітки чи діапазони кліток (при виділенні несуміжних діапазонів автоматично використовується символ «;»).

Якщо у формулу вводити адреси кліток позиціонуванням і виділенням, виходять відносні посилання. Якщо формула копіюється, то відносне посилання змінюється переорієнтовуючись на нове місце, у яке переноситься формула. Якщо потрібно внести в формулу значення з фіксованої клітки, то використовується абсолютне посилання, що формується за допомогою знака $. Наприклад, SCS8. Можна в такий спосіб фіксувати стовпець чи рядок або і те й інше, як у наведеному прикладі. При переміщенні формули адреси кліток, які використані із знаком $ не змінюються.

Порядок виконання дій у виразі такий: спочатку виконуються стандартні (вбудовані в Excel) функції, потім піднесення до степеня, множення або ділення, додавання або віднімання, в останню чергу операції порівняння. Для зміни порядку виконання операцій у формулі використовуються круглі дужки.

Діапазон чарунок можна заповнювати рядками, натискаючи клавішу [Tab] для переходу в чарунку праворуч, або стовпцями, натискаючи клавішу [Enter] для переходу в чарунку, що розміщується нижче заповненої.

Виконання більшої частини команд і задач в Excel стає можливим після виділення чарунок, з якими необхідно зробити ті чи інші дії наведені табл.2.2. Для редагування вмісту чарунки необхідно зробити чарунку поточною. Набрати нову інформацію поверх помилкової, або активізувати рядок введення, клацнувши на ньому лівою клавішею миші і внести необхідні зміни. Можна натиснути клавішу [F2], а потім відредагувати вміст чарунки.

 

Основні прийоми виділення об'єктів

Що виділити

Дії

Окрему чарунку

Клацнути  на  ній  лівою  клавішею  миші  або  перейти  до   неї, використовуючи клавіші переміщення курсору.

Діапазон чарунок

Протягнути покажчик миші від першої клітки діапазону до останньої, натиснувши ліву клавішу миші.

Всі чарунки аркуша

Натиснути кнопку Выделить все (на перетині рядка з іменами стовпців і стовпця з номерами рядків).

Несуміжні чарунки

Виділити першу чарунку чи діапазон, потім, утримуючи натиснутою клавішу [Ctrl], виділити інші чарунки або діапазони за допомогою миші.

Великий діапазон

Клацнути на першій комірці, потім, утримуючи натиснутою клавішу [Shift], клацнуги на останній комірці діапазону. Для переміщення до останньої чарунки можна використовувати смуги прокручування.

Весь рядок

Клацнути на заголовку рядка.

Весь стовпець

Клацнути на заголовку стовпця

 

Робота з файлами (електронними книгами):

створення нового файлу – Файл/Создать; збереження файла – Файл/Сохранить; Відкриття файла – Файл/Отрыть.

                        Форматування даних:

Виконується команда Формат або використовується панель „Форматування”,  або форматування за допомогою команд контекстного меню (Формат ячеек).

                        Використання формул:

Формула – це сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок. Формула починається знаком „=”. В формулах використовуються посилання на чарунки, наприклад: =А1*В5+255. При наборі формул для запобігання помилок при посилання на чарунки краще клацати по відповідній чарунці.

      Використання функцій:

Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має ім’я і список аргументів. Ввести функцію можна вручну або з використанням Майстра функцій, в якому функція обирається по категорії зі списку та задаються її аргументи.

 1  2  3