Організація графічної інформації в EXCEL

            Excel надає великі можливості для графічного зображення даних. Для аналізу даних, записаних у вигляді таблиці, потрібно багато часу. Графічне зображення табличних даних дає змогу суттєво пришвидшити цей процес. Інструментом такого зображення в Excel є діаграми. За допомогою діаграм можна унаочнити основні властивості та співвідношення даних конкретної таблиці. Діаграма може будуватись на активному  листі або на новому. Для побудови діаграм використовується Майстер діаграм, який має 4 кроки, для кожного з яких виводиться своє вікно діалогу. При редагуванні діаграм їх необхідно спочатку виділити.

Основні компоненти плоскої діаграми: область діаграми; область побудови; назва діаграми; вісь X та вісь Y; назви осей; ряди даних; мітки даних; легенда (ключ легенди та елемент легенди).

В Excel є 15 типів діаграм. Розглянемо основні з них.

Гістограми порівнюють значення кількох рядків споріднених даних. Окремі значення зображаються як вертикальні стовпці. Існують три основних види гістограм, які різняться методами порівняння даних:

 • гістограми, які порівнюють абсолютні значення даних;
 • гістограми з накопиченням, що показують як співвідношення окремих рядків даних, так і тенденції зміни сумарного значення всіх рядків;
 • нормовані гістограми, які показують внесок кожного ряду в сумарне значення.

Лінійні діаграми відрізняються від гістограм лише тим, що значення в них зображаються горизонтальними смутами. Лінійні діаграми вико­ристовують тоді, коли потрібно зробити акцент на значення рядів даних (гістограми акцентують увагу на зміні значень рядів у часі).

Графіки, як і гістограми, показують тенденції зміни з часом значень рядів даних. При цьому значення відображаються точками. Крім того, ці точки з'єднуються лініями, отриманими за допомогою лінійної інтерполяції. Так само як гістограм графіки є з абсолютними значеннями, з накопиченням та нормовані.

Діаграми з областями утворюються з графіків таким способом. Лінії даних на графіку є межами ділянок діаграми з областями. Кожна ділянка розфарбовується певним кольором.

Кругова діаграма показує співвідношення значень єдиного рядку даних. При цьому значення зображуються як сектори круга.

Кільцева діаграма - це різновид кругової діаграми, призначений для зображення даних кількох рядів. Кожному ряду відповідає кільце, а внескові конкретного значення в загальну суму ряду - сегмент кільця.

Точкові діаграми використовують для графічного зображення залежності кількох рядів даних від фіксованого ряду, який утворює вісь абсцис. При цьому залежності можуть зображатись як послідовностями точок, так і інтерполяційними лініями. Точкові діаграми схожі на діаграми-графіки.

Кулькові діаграми є різновидом точкових діаграм, їх використовують тоді, коли потрібно зобразити залежність між трьома параметрами. При цьому значення третього параметра визначає величину маркера даних (розмір кульки).

           Для  створення нових діаграм зазвичай використовують Мастер диаграмм, який можна викликати командою Вставка—Диаграмма... або кнопкою Мастер диаграмм з панелі інструментів Стандартная. Зауважимо, що перед запуском Мастер диаграмм доцільно виділити дані (значення та категорії), за допомогою яких потрібно побудувати діаграму.

Працюючи з Мастер диаграмм, інформацію про діаграму вводять у чотири етапи (кроки), кожному з яких відповідає певне діалогове вікно.1-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 1 ю 4); тип диаграммы).

Як зрозуміло із заголовка вікна, тут вибирають тип діаграми. Окрім описаних вже основних стандартних типів діаграм можна використовувати нестандартні типи, розміщені на вкладці Нестандартные.

2-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы). На цьому етапі потрібно зазначити область розташування даних для побудови діаграми.

 • Область розміщення даних зазначають у полі Диапазон вкладки Диапазон данных. На цій самій вкладці задають орієнтацію рядів даних - горизонтальну (опція Ряды в строках) або вертикальну (опція Ряды в столбцах).
 • На вкладці Ряд задають інформацію окремо про кожний ряд даних: його назву, що використовується в легенді .(поле Имя), область числових значень ряду (поле Значения) та область назв/значень категорій (поле Подписи оси X або Подписи категорий залежно від типу діаграми).

3-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы). Потрібно задати параметри діаграми. Усі параметри поділені на кілька груп, кожній з яких відповідає певна вкладка вікна. Опишемо ці вкладки.

 • На вкладці Заголовки задають назву діаграми та осей значень і категорій (якщо вони є в цьому типі діаграми).
 • На вкладці Оси (відсутня для кругових та кільцевих діаграм) зазначають, які осі повинні бути на діаграмі. Крім того, для осі вибирають одну з трьох можливих шкал: автоматичну, за категоріями та часову.
 • На вкладці Линии сетки (відсутня для кругових та кільцевих діаграм) вибирають типи координатних ліній, що - відображатимуться на діаграмі. Для горизонтальних та вертикальних координатних ліній є два можливих види відображення:   основные   линии   (великі   інтервали   між  лініями)  та промежуточные линии (малі інтервали між лініями).
 • На вкладці Легенда зазначають, чи потрібно додавати легенду до діаграми, а також де її розташувати на діаграмі.
 • На вкладці Подписи данных можна додати підписи до елементів рядів даних. Як правило, вибирають один з трьох видів підписів: значення елемента, категорію елемента чи відносну величину (частку) значення елемента порівняно із сумарною величиною ряду.
 • На вкладці Таблица данных (відсутня для кругових та кільцевих
  діаграм) до діаграми можна додати таблицю з даними, на основі яких
  побудовано діаграму.

4-й крок (вікно Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы). На цьому кроці потрібно вибрати місце розташування діаграми:

 • на окремому аркуші (ім'я нового аркуша потрібно ввести в поле отдельном) - діаграма займає окремий аркуш без комірок;
 • в одному з існуючих аркушів робочої книги (ім'я цього аркуша потрібно вибрати зі списку имеющемся) - діаграма стає об'єктом всередині аркуша.

Додавання тексту до діаграми: вибрати діаграму, до якої потрібно додати текст. На панелі інструментів Рисование натиснути кнопку Надпись. Виділити на аркуші область розміщення тексту. Ввести необхідний текст (усередині напису текст буде згорнутий). Щоб почати новий рядок у написі натиснути клавішу [Enter]. Після завершення введення тексту необхідно натиснути [Esc] чи клацнути мишею за межами напису.

Щоб змінити підписи осі категорій на аркуші, необхідно вказати комірку, що містить підпис, ввести нове значення і натиснути клавішу [Enter].

Щоб змінити підписи осі категорій на діаграмі, необхідно вибрати потрібну діаграму, а потім вибрати команду Диаграмма / Исходные данные.... На вкладці Ряд в полі Подписи оси X: вказати діапазон комірок аркуша, які потрібно використовувати як підписи осі категорій. Також можна ввести підписи, які треба використовувати, розділяючи їх комами, наприклад: А, В, С.

Якщо в полі Подписи оси X: ввести текст підпису, то він втрачає зв'язок з коміркою аркуша. Значення, які відображені на діаграмі, зв'язані з листом, з якого створювалася діаграма. При зміні даних на аркуші діаграма обновляється автоматично.

Для більшості плоских діаграм можна змінити діаграмний тип ряду чи даних діаграми в цілому. Для об'ємної діаграми зміна типу діаграми може викликати і зміну діаграми в цілому. Для об'ємних діаграм і для гістограм є можливість перетворити окремі ряди даних у конусну, циліндричну чи пірамідальну діаграму. Щоб змінити тип діаграми, необхідно вибрати діаграму, яку треба змінити, клацнувши правою кнопкою миші на ній. У меню, що з'явилося, вибрати пункт Тип диаграммы....

На вкладці Стандартные чи Нестандартные вибрати необхідний тип.

Ще один спосіб переходу в режим редагування діаграми - клацнути правою кнопкою миші, коли її покажчик знаходиться на необхідному компоненті діаграмі, і в списку команд, що з'явиться, вибрати Формат ххх..., (де ххх - назва компоненти діаграми).

Щоб виділити діаграму треба її вибрати, натиснувши праву кнопку миші. У меню, що з'явиться вибрати зі списку команду Очистить, діаграма буде вилучена з робочого листа. У деяких випадках може знадобитись відновити видалену інформацію. Для відновлення інформації в режимі редагування можна скористатися комбінацією клавіш [Ctrl+Z].

Контрольні питання:

 1. Що являють собою електронні таблиці? Для чого вони призначені?
 2. Перерахуйте основні елементи електронної таблиці.
 3. Що представляє собою Робоча книга?
 4. Що таке діапазон?
 5. Як здійснити виділення чарунок, діапазонів, рядків і стовпців?
 6. Як здійснити вставку і видалення пустих чарунок і стовпців?
 7. Способи редагування інформації що міститься у чарунці. Як здійснити форматування

        чарунки робочого аркуша?

Контрольні питання:

 1. Як викликати Майстер функцій? З яких кроків він складається?
 2. Описати відомі типи даних, які застосовуються в Excel.
 3. Дати визначення поняттю функція. Що використовується як аргументи функції?
 4. Перерахуйте основні компоненти плоскої діаграми.
 5. Описати основні кроки Майстра діаграм?
 6. Які типи діаграм використовуються в Excel?
 7. Як змінити тип діаграми? Як здійснити видалення діаграми?
 8. Як встановити колір і стиль ліній діаграми?
 9. Як здійснити відновлення інформації в Excel? Як здійснити редагування даних?
 10. Як вставити функцію в формулу в Excel? У яких випадках у функції немає аргументів?

 

 1  2  3