Бази даних і СУБД Access. Основні поняття. Види баз даних та їх характеристики. Типи даних

Зміст лекції: поняття бази даних. Поняття СУБД. Об’єкти в СУБД Fox Base. Види баз даних та їх можливості і порівняльні характеристики, типи даних.

 

Процес розв’язання будь-якої задачі на комп’ютері представляє собою обробку даних за заданим алгоритмом. Дані, як вам вже відомо, можуть бути різних типів: числа, тексти, дати, телефони і т. ін. Тривалий час для рішення задач  використовувалися кожен раз свої дані, але вони могли бути однаковими для різних задач, тому дублювалися, що було нераціонально з точки зору використання пам’яті комп’ютера. В 60-х роках ХХ ст. з’явилися бази даних (БД), які усунули ці недоліки.

База даних - це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області (наприклад, школа, район, підприємство), до якої мають доступ багато програм за допомогою СУБД. Приклади БД: журнал студентської групи, бібліотечний каталог, записна книжка…

СУБД - система управління базою даних - це спеціальний пакет програм, що забезпечує створення, супроводження i використання баз даних багатьма користувачами.

 

 

Структура бази даних 

Хто користується БД?

 1. Адміністратори БД – мають право вносити в БД зміни.
 2. Прикладні програмісти – розробляють СУБД.
 3. Системні програмісти – контролюють функції БД.
 4. Користувачі БД.

Основні поняття БД

Рядки в таблицях БД називаються записами, стовпці – полями.

Типи БД: ієрархічні, мереживі, реляційні (залежно від характеру зв’язків між елементами БД – полями і записами). Ієрархічна модель БД представляє собою сукупність об’єктів різного рівня, причому об’єкти нижнього рівня є підлеглими по відношенню до об’єктів вищого рівня. Мережива модель БД також представляє собою сукупність об’єктів різного рівня, але схема зв’язків між об’єктами може бути будь-якою.

Найпоширеніші – реляційні бази даних (від англ. relation – відношення) – представлені у вигляді таблиць, які в комп’ютері являються файлами даних. В кожній таблиці є одне поле – ключове, яке забезпечує унікальність кожного запису. Наприклад, таким полем може бути поле „Номер за порядком”. Для роботи з таблицями використовуються СУБД із власною алгоритмічною мовою.

Основні функції СУБД:

 • визначення переліку, змісту і типу даних;
 • опис типів даних спеціалізованою мовою;
 • введення підготовлених даних в комп’ютер;
 • перевірка правильності даних, що вводяться;
 • редагування даних та видача необхідних повідомлень (по запиту від користувача);
 • одночасний доступ багатьох користувачів до БД;
 • забезпечення цілості БД. 

 

При створенні БД проходять декілька обов’язкових етапів. Перший – проектування БД. Він полягає в створенні схеми бази даних на папері, причому перше за все треба відповісти на питання, для чого призначається база даних, якими будуть її функції і яку інформацію вона буде містити. БД створюється в тих випадках, коли треба описувати складні об’єкти, які характеризуються великою кількістю властивостей-атрибутів. Також якщо стоїть задача автоматизації введення даних і виведення потрібної інформації. Нарешті, база даних потрібна, коли необхідно створити безпечність процесу введення і оновлення даних, тобто забезпечити цілісність інформації.

Коли ці питання вирішені, визначають, які таблиці з якими безпосередньо даними будуть входити до складу БД, якою буде їх структура, які поля стануть ключовими, а також визначають зв’язки між таблицями.

Одна з основних переваг СУБД Access полягає в тому, що вона має прості і зручні засоби обробки декількох таблиць в одній базі даних. Таблиця — це місце збереження даних. Вона є основним об'єктом бази даних;

У системі Access  є різні  способи керування даними, а саме: система меню, панелі інструментів, контекстне меню, курсор миші і комбінації клавіш.

При роботі з СУБД Access використовують як ліву, так і праву кнопки миші. Лівою кнопкою миші клацають для виділення об'єкта, що зображений на екрані контрастним кольором. При подвійному щиглику виконується яка-небудь дія, наприклад здійснюється пошук необхідних даних.

Система Access має велику кількість кнопок на панелях інструментів. Отут поняття кнопки відповідає загальноприйнятому поняттю кнопки в системі Windows.

 

СУБД Access має значну кількість спеціальних програм, що одержало назву "Майстер". Так, є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм і т.д. Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для рішення відповідної задачі. Для зручності роботи майстри поділяються на кроки (етапи). Користувач може пропускати деякі чи кроки повертатися до попереднього.

Access має розвиту систему запитів, що дозволяє одержувати на екрані різні зведення з таблиць. Користувач може задавати умови запиту, відповідно з якими з бази вибираються визначені дані чи  формується нова таблиця.

СУБД Access має засоби, що забезпечують видачу на екран даних не тільки у виді таблиць, але й у виді інших форматів (форм). Форма представляє собою як би бланк, який потрібно заповнювати. Перевагою форм є те, що вони запобігають безпосередньому зміненню даних в таблицях. За допомогою Майстра форм користувач може сам визначити форму видачі даних на екран. У Access є три стандартних види форм, що можуть будуватися автоматично.

У системі Access широко використовується поняття Звіт. Звіт багато в чому схожий на Форму. Його використовують при підготовки документів для друку. Принципова різниця між Формою і Звітом полягає в тому, що формати звітів відповідають стандартним форматам папера.

Система Access має могутню довідкову систему. Вона не заміняє і не може замінити навчальний посібник з цієї системи, але добре його доповнює.

Для одержання допомоги необхідно установити курсор миші на кнопці зі знаком питання і клацнути по ньому лівою кнопкою миші. Поруч з покажчиком миші з'явиться збільшений знак питання. Переміщаючи мишу по поверхні столу, установите курсор на тім об'єкті, по якому ви хочете одержати допомогу (наприклад, на рядку Нова база даних), і після цього ще раз клацніть мишею, у результаті з'явиться вікно з конкретною допомогою. Щоб вікно зникло з екрана, досить клацнути по кнопці миші.

 

Контрольні питання:

 1. Що називається базою даних?
 2. Які основні властивості є у БД?
 3. Що таке СУБД?
 4. Які типи структур БД вам відомі і чим вони відрізняються?
 5. З яких етапів складається проектування бази даних?
 6. Якими принципами треба користуватися при створенні таблиць?
 7. Що представляє собою вікно БД?
 8. Які об’єкти бази даних передбачені в СУБД Access?