Програмне забезпечення

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного використання системного та прикладного програмного забезпечення.

Завдання вивчення дисципліни передбачає придбання вмінь та навичок користування сучасним програмним забезпеченням персонального комп’ютера, виконання операцій з його програмного обслуговування, вільне володіння сучасними прикладними програмами – редакторами, процесорами, системами управління базами даних – для створення документів різного типу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати загальні положення з тем змістовних модулів «Операційні системи, оболонки, утиліти» та «Прикладні програми»:

 • операційна система MS DOS;
 • програмна оболонка Norton Commander;
 • операційна система WINDOWS;
 • інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення;
 • резервне копіювання в середовищі операційних систем;
 • програми архіватори;
 • антивірусні програми;
 • встановлення драйверів пристроїв в операційних системах;
 • текстові редактори;
 • графічні редактори;
 • електронна таблиця EXEL;
 • система керування реляційними базами даних ACCESS.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • оперувати з файлами;
 • виконувати інсталяцію та налагод­ження програмного за­безпечення;
 • проводити заходи з резервного копіюван­ня та збереження ін­формації;
 • використовувати в роботі програмні засоби стискання інформації;
 • встановлювати та використовувати програми моніторингу вірусів;
 • визначати програмне забезпечення, необхід­не для роботи прист­рою;
 • працювати  в тексто­вому редакторі з введе­нням тексту та його ре­дагуванням;
 • проектувати принципові схеми  та виконувати креслення;
 • виконувати роботи з електронною таблицею;
 • виконувати операції з базами даних.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Операційні системи, оболонки, утиліти

ТЕМА 1. Основні поняття  та концепції операційних систем.

Основні поняття  та концепції операційних систем. Архітектура ОС. Файлові системи та їх організація. Фізичний та логічний рівень організації файлових систем.

Операційна система MS DOS. Внутрішні та зовнішні команди ОС MS DOS.

ТЕМА 2. Програмна оболонка Norton Commander

 Програмна оболонка Norton Commander. Основи організації та роботи в оболонці Norton Commander. Робота з об’єктами в Norton Commander

ТЕМА 3. Операційна система Windows

Операційна система Windows. Основні можливості ОС Windows. Робота з об’єктами в середовищі ОС Windows. Налаштування ОС Windows. Налаштування ОС Windows для вимог користувача

ТЕМА 4. Інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення. Резервне копіювання в середовищі ОС

Інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення.

Резервне копіювання в середовищі операційної системи. Відновлення операційної системи. Пристрої резервного копіювання. Резервне копіювання та відновлення ОС

ТЕМА 5. Програми-архіватори

Програми-архіватори. Історія розвитку, порівняння сучасних програм-архіваторів. Вивчення роботи основних програм-архіваторів

ТЕМА 6. Антивірусні програми

Комп’ютерні віруси та засоби боротьби з ними. Антивірусні програми. Вивчення роботи антивірусних програм

ТЕМА 7. Встановлення драйверів зовнішніх пристроїв в операційних системах

Призначення та функції драйверів зовнішніх пристроїв. Встановлення драйверів зовнішніх пристроїв в операційних системах.

Змістовний модуль 2. Прикладні програми

ТЕМА 1. Текстові редактори

Основні функції текстових редакторів. Основні можливості текстових редакторів. Робота в текстовому редакторі Word

ТЕМА 2. Електронні таблиці Excel

Основні функції електронних табличних процесорів. Основні можливості електронних табличних процесорів. Практична робота з електронними таблицями Excel. Математичні обчислення в електронних табличних процесорах

ТЕМА 3. Графічні редактори

Основні типи графічних редакторів. Створення та редагування малюнків в графічних редакторах. Основні можливості графічних редакторів.

ТЕМА 4. Система управління реляційними базами даних Access

Основні функції СУБД Access. Основні можливості СУБД Access. Практична робота в системі управління реляційними базами даних Access. Огляд основних можливостей прикладних комп’ютерних програм з пакету Microsoft Office

^